ANUNȚ – Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante

26 septembrie 2023

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 5, cu sediul în București, str. Calea Victoriei, nr. 114, sector 1 tel. 021.316.99.18 anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

  1. Învățător/Institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) alternativa Step by Step – 1 post
  2. Informatică și TIC  catedră formată din 10 ore

Concursul se va desfășura conform următorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 9.10.2023, între orele 9:00-16:00
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs -10.10.2023 ora 11:00
  3. Proba practică – informatică TIC 11.10.2023 ora 9:00
  4. Inspectie speciala la clasa – 11.10.2023 ora 10:00
  5. Proba scrisă – 12.10.2023 între orele 9:00 – 13:00 
  6. Depunerea contestațiilor – 13.10.2023 între orele 14:00 – 16:00
  7. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 17.10.2023 ora 12:00

            Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

            Proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs. 

            Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea  2023.

            La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 

4) Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 

6) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 

7) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; 

8) Avizul medical din care să rezulte ca este apt(ă) pentru a preda în învăţământ

9) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

10) Certificat de cazier judiciar.

11) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală

            Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022, cu modificările și completările ulterioare.